Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Populationstätheten varierar dock stort med tätast stammar i de östra och sydvästra delarna av länet. Även på lokal nivå råder stor variation i hur vanligt förekommande vildsvinen är. Skadebilden varierar med landskapstyp och vildsvinsstammarnas täthet. Förvaltningen måste anpassas utifrån de lokala förutsättningarna vad gäller täthet, målsättning och skadeläge.

Jakten på våra klövviltsarter inklusive vildsvin är igång ordentligt. Fler och fler jaktlag har börjat ställa om från att enbart jaga älg till att jaga älg och vildsvin samtidigt. För att omställningen ska bli lyckad krävs planering och samordning. Det finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark, framförallt vallar riskerar att skadas av vildsvinens födosök.

Klövviltsjakt med lös är hund igång ordentligt. Stå upp för en god jaktetik och god hundhållning!

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.
Kullstorlek:
Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång
Födotillgången ligger på normal nivå. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Vildsvinens påverkan på jordbruket är nu generellt låg. I de fall de gör skada utgör skadebilden framförallt bök på vallar. Jakt för att hålla vildsvin från vallar kan krävas lokalt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen är i god kondition och att tillväxten är hög i många delar av länet. Det är nu viktigt att beskatta vildsvinen på lämpligt sätt så att vi når en stam av hög kvalité och en täthet som är anpassad för de lokala förutsättningarna.

Rekommendation:
Planera och samordna era vildsvinsjakter. Upprätta jaktsamverkan med dina jaktgrannar för att nå en effektiv och målinriktad förvaltning. Jakt med lös hund har kommit igång och inriktningen ska alltid vara "inte störst och inte först" vid val av gris i en grupp.

Det finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark.

Glöm inte att rapportera fällda vildsvin i viltdata.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-06 2019-06-04