Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Spannmålen på väg in i mjölkmognad. För att skyddsjakten i spannmålsodlingarna ska bli effektiv krävs ett samarbete mellan jordbrukare och jägare.

Länstext
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Populationens täthet varierar stort och de tätaste områdena återfinns i de östra och sydvästra delarna av länet. Tätheten varierar även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden. Även stor variation på skadebilden och förvaltningen måste anpassas utifrån de lokala förutsättningarna vad gäller täthet, målsättning och skadeläge.

Se till att ha löpande dialog så att jägarna kan vara ute i tid och motverka skadorna. Lägg jakttrycket i områden med skadekänslig oskördad gröda och inrikta avskjutningen mot årsgrisar.

Stammens status:
 Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod: 
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
 Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång
: Födotillgången är stor i både skog och fält vilket gynnar vildsvinen.. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. Använd åtlarna som avledande utfodringsplatser under spannmålssäsongen.

Klimat:
 Gynnsamt.

Skadebild:
 Spannmålen är på väg in i mjölkmognad och blir i och med detta attraktiv för vildsvinen.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten är god. Med stor sannolikhet kommer besöken i spannmålen att accelerera ordentligt från mitten av månaden och framåt.

Rekommendation:
 Förberedd för eventuell skyddsjakt i jordbruksgrödorna med t ex flyttbara torn och telefonkontakter mellan jägare och jordbrukare. För att skyddsjakten i spannmålsodlingarna ska bli effektiv krävs samarbete. Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin och lämna vildsvinen ifred där de inte gör skada.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Lämpligt avskjutningsmål är att minst 80% av årets avkommor fälls. Tänk på att det är svårt att se kultingar och buklinjen på vuxna vildsvin i den höga vegetationen.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-12 2019-06-04