Svenska Jägareförbundet

Meny

September

Jägarna i länet har överlag god koll på vildsvinsläget. Flera exempel på bra samarbete och dialog finns. Samarbete mellan jordbrukare och jägare är bästa sättet för att stävja de skador som kan uppstå inom jordbruket.

Vädret har gjort att en del fält fortfarande stor oskördade. På dessa fält och även på nysådda fält kan skyddsjakt behövas. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa.. Lägg jakttrycket i områden med skadekänslig gröda, inrikta avskjutningen mot årsgrisar och låt vildsvinen få vara i fred i skogarna.

Stammens status:
 Stabil till ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.
Kullstorlek:
Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång
Födotillgången är stor i både skog och fält vilket gynnar vildsvinen. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Stora delar av jordbrukets grödor är nu attraktiva födosökskällor för vildsvinen. Bedriv skyddsjakt där skaderisk finns men tumma aldrig på jaktetiken.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten är god i många delar av länet. Oskördade spannmålsfält och nysådder är attraktiva födosökskällor för vildsvinen under septembermånad, rikta jakten mot dessa områden och låt vildsvinen var ifred där de inte riskerar göra skada.

Rekommendation:
Börja planera höstens jakter på vildsvin genom att upprätta jaktsamverkan med dina jaktgrannar. Boka in dagar för gemensamma vildsvinsjakter och diskutera gemensamma avskjutningsstrategier.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i hög vegetationen. Det är viktigt att skjuta rätt djur så rekommendationen är att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är mycket svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-28 2019-06-04