Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17

Samarbete och dialog mellan jordbrukare och jägare bästa sättet för att stävja de skador som kan uppstå inom jordbruket.

Skörden pågår för fullt i länet och de tidiga grödorna tröskas. Jägarnas skyddsjaktsinsatser behövs för att freda känsliga grödor. För att skyddsjakten i spannmålsodlingarna ska bli effektiv krävs samarbete mellan jordbrukare och jägare. Lägg jakttrycket i områden med skadekänslig gröda, inrikta avskjutningen mot årsgrisar och låt vildsvinen få vara i fred i skogarna.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.
Kullstorlek:
Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång
Födotillgången är stor i både skog och fält vilket gynnar vildsvinen. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. Använd åtlarna som avledande utfodringsplatser under spannmålssäsongen.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Stora delar av jordbrukets grödor är nu attraktiva födosökskällor för vildsvinen. Bedriv skyddsjakt där skaderisk finns men tumma aldrig på jaktetiken.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten är god i många delar av länet. Mindre spannmålsfält som ligger avsides är attraktiva födosökskällor för vildsvinen under hela augustimånad.

Rekommendation:
Börja planera höstens jakter på vildsvin genom att upprätta jaktsamverkan med dina jaktgrannar. Boka in dagar för gemensamma vildsvinsjakter och diskutera gemensamma avskjutningsstrategier.

Se till att upprätta bra relationer mellan markägare och jordbrukare för att effektivisera eventuell skyddsjakt. Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin och lämna vildsvinen ifred där de inte gör skada.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Populationens täthet varierar stort och de tätaste områdena återfinns i de östra och sydvästra delarna av länet. Tätheten varierar även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden. Även stor variation på skadebilden och förvaltningen måste anpassas utifrån de lokala förutsättningarna vad gäller täthet, målsättning och skadeläge.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-28 2019-06-04