Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Februari månad och jakten efter vuxna vildsvin har kommit till sitt slut då den ny jakttiden för vuxna vildsvin är mellan den 1 april – 31 januari. Däremot är fortfarande årsgrisar lovliga året runt, vilket gör att de vildsvin som ännu inte levt färdigt sitt första levnadsår får jagas.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation. I absoluta merparten av länet rapporteras det om minskande stammar, även om det kan skilja sig lokalt.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek. Rapporter om sent födda kullar har inkommit och då tenderar kullarna att vara mindre.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången varierar i länet med tjälen även om vi nu haft en lite mildare period och nästan ingen snö finns i markerna. Tjäle är den faktor som är mest utmanande för vildsvinen då merparten av deras föda finns under mark. Klimatet är för närvarande stabilt.

Skadebild:
Skadebilden i större delen av länet är låg, om än med lokala variationer. På vissa håll har det varit god tillgång på ekollon vilket medfört ökad frekvens av bök i vallar under hösten. Men i stora drag rapporteras om en låg skadebild.

Prognos:
Vildsvinsstammen tenderar att minska, inte bara utifrån rapporter som skickas in utan även om man ser till trafikskador med vildsvin. Trotts att trafiken ökat efter att pandemin avtog i somras så har vildsvinsolyckorna minskat jämfört med tidigare år, detta har inte hänt med övriga viltslag vilket är en indikation på minskande vildsvinsstammar i Jönköpings län.

Rekommendationer:
Arbeta med en lokalt anpassad förvaltning för att hålla vildsvinsstammen på önskad nivå. Tänk på att hålla en hög etik i jakten, skjut unga djur först och glöm inte att suggor som åtföljs av små bruna och randiga kultingar är fredade året runt.

2022-02-14 2022-02-14