Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2022

Skördetiden är kommen och därmed en viktig tid för jordbruket. Jakten bör riktas till fält med oskördad gröda för att minimera skador på jordbruket. Rikta avskjutningen mot årsungar av vildsvin för att maximera skrämseleffekten. Nu går startskottet för jakt med hund efter vildsvin, dock får endast hundar som endast jagar vildsvin och inget annat vilt släppas. Först den 21 augusti då träningstider på älg startar kan man börja släppa hundar som jagar både älg och vildsvin.

Stammens status:
Minskande till stabil med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
April – juni, små till normala kullar.

Födotillgång/Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Låg till normal med lokal variation.

Prognos:
Vildsvinsstammen i länet är splittrat och variationer i fortplantning är stor. Vissa områden rapporterar om flera sent födda kullar medan andra områden saknar kullar helt.

Rekommendationer:
Jakten bör riktas för att skydda grödan, trots att hundjakten startat för att minimera skadenivåerna för jordbruket. Undvik att skjuta kultingförande suggor då moderlösa kultingar som saknar ledarskap ofta blir stora skadegörare. Etiken ska alltid vara ledande vid all jakt efter vildsvin.

2022-09-05 2022-09-05