Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2022

November och högsäsongen för jakten är i gång. Många gånger ökar jakten efter vildsvinen desto längre in på jaktsäsongen man kommer, många gånger för att älgjakten tar mycket tid under oktober månad. Vid löshundsjakt efter vildsvin är det viktigt att vara observant på vilka vildsvin man får skottläge på. Vildsvin är snabba djur som ofta rör sig i trånga områden vilket skapar svåra skottlägen och kort om tid för att köns bestämma dem. Var observanta så att inga spendragna suggor fälls av misstag.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Föryngringen verkar ha varit väldigt utspridd under året. Alltifrån april till september då det rapporterats om många små kultingar i skogarna. Kullstorlekarna är normala till stora med lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal för årstiden och klimatet är gynnsamt med de relativt hög temperatur för årstiden.

Skadebild:
Normal till hög med lokal variation. Under höst/vinter är det vanligast med bökskador på vallar.

Prognos:
Vildsvinsstammen verkar öka i år jämfört med föregående år, dock med extrem variation lokalt. Vissa områden som haft många vildsvin rapporterar om att det inte finns några alls, andra områden som haft färre vildsvin rapporterar om rekord. Den samlade bilden innebär alltså en extrem lokal variation inom länet.

Rekommendationer:
I områden med stora skador på vallar och åkrar bör jakten riktas dit för att minimera skadorna för lantbruket. För att fortsatt reducera skador är samverkan en viktig faktor, både mellan jägare och markägare. Eftersom föryngringen varit så utspridd bör man vara mycket försiktig med avskjutningen av suggor, var noggranna så att suggan inte är spendragen eller har smågrisar. Tänk på att alltid hålla god etik vid jakt efter vildsvin.

2022-12-05 2022-12-05