Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Januari månad och brunsten borde vara i full gång för vildsvinen. Vildsvin kan brunsta på olika tider under året vilket beror på olika orsaker såsom god tillgång på ollon eller hög dödlighet på kultingar, men under normala omständigheter är december/januari den mest aktiva perioden.

Det är den sista månaden med löshundsjakt efter vildsvin och även den månad då flest hundar statistiskt skadas av vildsvin. Tänk på att använda rätt hundar för uppgiften så att det inte uppstår några olyckor.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation. I absoluta merparten av länet rapporteras det om minskande stammar, även om det kan skilja sig lokalt.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek. Rapporter om sent födda kullar har inkommit och då tenderar kullarna att vara mindre.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången varierar i länet med tjälen även om vi nu haft en lite mildare period och nästan ingen snö finns i markerna. Tjäle är den faktor som är mest utmanande för vildsvinen då merparten av deras föda finns under mark. Klimatet är för närvarande stabilt.

Skadebild:
Skadebilden i större delen av länet är låg, om än med lokala variationer. På vissa håll har det varit god tillgång på ekollon vilket medfört ökad frekvens av bök i vallar under hösten. Men i stora drag rapporteras om en låg skadebild.

Prognos:
Vildsvinsstammen tenderar att minska, inte bara utifrån rapporter som skickas in utan även om man ser till trafikskador med vildsvin. Trotts att trafiken ökat efter att pandemin avtog i somras så har vildsvinsolyckorna minskat jämfört med tidigare år, detta har inte hänt med övriga viltslag vilket är en indikation på minskande vildsvinsstammar i Jönköpings län.

Rekommendationer:
Arbeta med en lokalt anpassad förvaltning för att hålla vildsvinsstammen på önskad nivå. Tänk på att hålla en hög etik i jakten, skjut unga djur först och glöm inte att suggor som åtföljs av små bruna och randiga kultingar är fredade året runt. Stödutfodring kan behövas i de områden där tjälen är mäktig, och i dessa fall ska de inte fungera som en åtel utan jakt bör inte ske i de områden där utfodring sker. Utfodring bör endast göras med naturligt foder såsom spannmål, majs eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder helt användandet av sockerbetor vid utfodring.

2022-01-10 2022-01-10