Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Många av de skadekänsliga grödorna är nu tröskade men fortfarande finns det marker som behöver bevakning. Nu när den mest hektiska tiden för att bevaka grödor är över ändrar jakten lite karaktär och hundjakten får större betydelse i många områden.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil men på en del håll som minskande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen ökande eller stabil.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Dock rapporteras det fortfarande om små randiga kultingar i markerna varför som alltid försiktighet krävs vid skott mot hondjur. En del rapporter har också kommit in om dräktiga gyltor, varför vi kan förvänta oss en del randiga kultingar i markerna under hösten.

Kullstorlek:
Föryngringen anses på de flesta håll som normal men i vissa områden upplever man att man har mycket få kultingar.  

Födotillgång
Även om många produktionsgrödorna nu är skördade finns det ännu gott om föda i markerna. Någon stödjande utfodring i syfte att hjälpa vildsvinen behövs därmed inte förrän kyla och snö kommer.

Skadebild:
På en del håll har man upplevt stora problem i produktionsgrödorna men överlag är bilden att det varit färre vildsvin på åkermarken. De grödor som ännu inte är skördade kräver dock fortsatt bevakning fram till skörd.  Under hösten kan vallar vara utsatta för skador vilket kräver bevakning. Framföralt gäller detta under blötta perioder.

Rekommendation:
Hundjakten går nu in i ett mer intensivt skedde vilket kan vara effektivt inte minst om man vill skrämma vildsvin i områden där de ställer till med skador. Som alltid skall man ha en hög etik vid användning av hundar i jakten. Hundar som ger sig på vildsvin skall använda munkorg.

Har man som målsättning att minska stammen bör man fokusera att lägga jakttryck på hondjur. Som alltid krävs stor försiktighet vid jakt på hondjur så att inte kultingförande suggor skjuts. När grödorna är skördade så kan det vara en god ide att satsa mer tid på åteljakt. Här får man ofta bra förutsättningar att välja ut lämpliga djur för avskjutning.

Har man en skadeproblematik och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-09-08 2022-11-11