Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2022

Vi är fortfarande inne i den tid på året då endast årsgrisar är tillåtna för jakt. Vintern har ännu inte släppt sitt grepp helt och det är låga temperaturer. Detta kan ha en påverkan inte minst på nyligen födda kultingar, framförallt i samband med fuktig väderlek.

Stammens status
Stammen i södra delarna av länet upplevs i stora delar som stabil men upplevs på sina håll minska. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen fortsätta att öka.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden närmar sig och på många platser rapportweras nu om nyfödda kultingar. Varmare vårväder verkar vara på intågande men som temperaturen är nu kan nyfödda kultingar få en tuff start.

Födotillgång
Perioden av kyla har gjort att det är fortsatt hårt i marken på sina håll. Dessa förhållanden gör det svårare för vildsvinen och de får lägga mer energi att komma åt föda. När nu våren närmar sig anser Jägareförbundet inte att vildsvinen är i behov av en stödjande utfodring. Vi anser vidare aldrig att man skall hålla sig ifråpn att utfodra med  rotfrukter och då speciellt sockerbetor.

Skadebild:
Tiden på året samt den kalla väderleken brukar vara en kombination som inte resulterar i speciellt mycket skador på jordbruksmarker. När tjälen släpper och åkermarken är blöt kan böksskador på vallar och höstgrödor förekomma i större omfattning.

Rekommendation:
Har man som målsättning att minska stammen är åteljakt vid denna tid den mest effektiv jaktmetoden. Det är fram till 1 april endast tillåtet att jaga årsgrisar. En bra riktlinje för att känna igen årsgrisar är att de skall vara bruna eller rödbruna. Det är oavsett om det är mindre vildsvin viktigt att kontrollera dem noggrant innan skott. Även små hondjur kan ha fått kultingar. Kontrollera därför att de inte är spendragna. Ofta kan ensamma djur tas för galtar men kom ihåg att i samband med födsel går ofta suggorna solitärt under ett par veckors tid. Försvinner suggan under denna tid går kultingarna mot en säker död.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

2022-03-14 2022-07-04