Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2021

Säsongen för vildsvinsjakt i spannmålen är på många håll i full gång eller strax annalkande.

Gynnsamma förhållanden har gjort att en ganska stor andel av hondjuren fått kultingar i år vilket i sin tur gör att föryngringssäsongen blir lite utdragen. Den 8-12 månader gamla gyltan kan med stor sannolikhet ha egna kultingar med sig eller gömda i boet, vilket man måste ta stor hänsyn till vid jakten.

Att inte skjuta bort suggan från kultingarna är självklart något man inte ska göra ur både etiska och lagliga perspektiv. Men även något som gör att vi ställer till med långt mkt mer problem än vi försöker lösa med vår spannmålsjakt. Om man av misstag skjuter ett hondjur och upptäcker när man kommer fram att hon har dragna spenar så kan man vara förvissad om två saker som kultingarna lärt sig. Det ena är var maten finns och det andra är var de senast såg suggan. Detta sammantaget gör att det inte är ovanligt att ensamma kultingar ”bosätter” sig i fälten och ställer till med mkt stora skador.

De avkommor som suggan sätter högst värde på är de som ”randat ut” och är någonstans mellan 4-12 månader gamla. Det gör att den bästa skrämseleffekten uppnås om man kan skjuta så kallade ”rödgrisar” i en grupp vildsvin. Då kommer övriga djur i gruppen att hålla sig borta från området eller att åtminstone bli mycket mer försiktiga i sitt nyttjande av området för födosök. Så även om vi inte lyckas skrämma alla vildsvin så gör det en stor skillnad om en grupp vildsvin tillbringar tolv timmar mumsandes spannmål, jämfört med om de gör de i en timme.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att ”känna av” om det går lätt eller trögt att fälla årsungar.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2021-06-30 2021-06-30