Svenska Jägareförbundet

Meny

Sensommar -23

Utvecklingen av sommarens väder med mycket regn har gjort att det på många håll varit sena skördar. Ju längre spannmålen står desto större skaderisk blir det.

Föryngringen är utdragen i år på grund av en generell sänkning av medelåldern i vildsvinsstammen. Detta gör att man alltid bör utgå från att små kultingarna finns med när man ser vildsvin. En del rapporter med mycket skador i åkrar där man sannolikt skjutit bort suggan från kultingarna när man velat skydda grödorna. Detta leder ofelbart till en rejält ökad skadebild. Är man osäker på om det finns kultingar med så är det alltid bättre att avstå skott och försöka skrämma, istället för att skjuta en sugga som har smått.

På vissa håll var det under en period i våras ganska tufft klimat vilket sannolikt gjorde att en del kullar dog. Där detta skedde så blir det ombrunstning och kommer leda till att vi får randiga kultingar i markerna även nu under sensommaren och förhösten.

Bästa skrämseleffekten på en vildsvinsgrupp fås om man kan skjuta årsungar av vildsvin mellan 4-7 månader. Dvs de som inte längre är randiga utan mer rödbruna i färgen. Om man skjuter ett sådant vildsvin ur en grupp kommer det att påverka gruppen att inte vara lika villiga att befinna sig i det området. Skjuter man ett randigt vildsvin gör det ingen skada, men heller ingen större skrämseleffekt på övriga i gruppen. Gör man däremot misstaget att skjuta bort en sugga från kultingarna i ett spannmålsfält, så kommer kultingarna bosätta sig där, med stora skador som följd.

Under år 2022 rapporterade flera delar av länet och landet om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns. Se gärna en kortare informationsfilm om mörkerriktmedel.

Lokalt kan säkert även utbrott av Salmonella påverka vildsvinsstammen. Läs mer om detta och den övervakning som skett hos SVA.

Förhoppningsvis har nu både jägare och markägare börjat inse att vi måste förvalta vildsvinen på ett klokt sätt, oavsett om vi vill sänka vildsvinsstammen eller ha fler vildsvin i skog och mark. Det viktigaste är att fokusera på vilka vildsvin som finns kvar och ska utgöra grunden för den framtida populationen samtidigt som de ska bidra till en harmonisk förvaltning. Förenklat kan man säga att om man är mkt försiktig med att skjuta vuxna djur, samtidigt som man fokuserar på att skjuta unga djur på de platser man inte vill ha vildsvinen så är det en bra början. En hård avskjutning av vildsvin leder ofta till att man skjuter en för stor andel av vuxna djur, med en föryngring av stammen som följd. Det i sin tur leder till att trots att det är färre vildsvin totalt, så kan skadorna på markerna ofta vara större.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2023-08-18 2023-08-18