Svenska Jägareförbundet

Meny

Vinter 23/24

Föryngringen var utdragen under 2023 på grund av en generell sänkning av medelåldern i vildsvinsstammen. Detta gör att man alltid bör utgå från att små kultingar finns med när man ser vildsvin och vidare är det en ganska stor variation i åldrar bland vildsvinen.

På vissa håll var det under våren 2023 ganska tufft klimat vilket sannolikt gjorde att en del kullar dog. Där detta skedde så blir det ofta ombrunstning och leder till att vi får randiga kultingar i markerna även under sommaren och hösten. Samt att det även blir ett visst stök i föryngringen till kommande år.

Vintern har anlänt och det är hög tid för stödutfodring på många håll där viltet har det kämpigt. Viktigt även på andra håll oavsett snödjup att tillse så att viltet har det gott och håller en god kondition. Det handlar både om att tillse så att viltet mår bra, men är även ett sätt att bidra till att brunsten hos vildsvinen sker i rätt tid.

När det gäller vildsvin så fungerar grönensilerat spannmål bra som stödutfodring. Vidare finns en del övrigt man bör hjälpa till med, så som sugghyddor till exempel. 

Läs mer här

Under år 2022 och även 2023 rapporterade flera delar av länet och landet om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen. Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns. Se gärna en kortare informationsfilm om mörkerriktmedel

Lokalt kan säkert även utbrott av Salmonella påverka vildsvinsstammen. Läs mer om detta och den övervakning som skett hos SVA

Förhoppningsvis har nu både jägare och markägare börjat inse att vi måste förvalta vildsvinen på ett klokt sätt, oavsett om vi vill sänka vildsvinsstammen eller ha fler vildsvin i skog och mark. Det viktigaste är att fokusera på vilka vildsvin som finns kvar och ska utgöra grunden för den framtida populationen, samtidigt som de ska bidra till en harmonisk förvaltning. Förenklat kan man säga att om man är mkt försiktig med att skjuta vuxna djur, samtidigt som man fokuserar på att skjuta unga djur på de platser man inte vill ha vildsvinen så är det en bra början. En hård avskjutning av vildsvin leder ofta till att man skjuter en för stor andel av vuxna djur, med en föryngring av stammen som följd. Det i sin tur leder till att trots att det är färre vildsvin totalt, så kan skadorna på markerna ofta vara större.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett utbrott är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2023-12-04 2023-12-04