Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Flera delar av länet och landet rapporterar om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen.

Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Här vill vi återigen peka på vad som faktiskt är lovligt att göra och vad som inte är ok.

I Jaktförordningen står uttryckligen vad som gäller https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905

” 14 a §   Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin.”

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Förordning (2019:174).”

Den tolkning av öppen terräng som vi gör med det kunskapsläge som finns idag är att det handlar om tex nysådda åkrar, stubbåkrar, slagna vallar eller liknande platser där det inte finns risk att det är något hinder (grenar, gräs, växande gröda) mellan jägaren och vildsvinet.

Det är också befogat att påminna om vad jaktlagen säger om användandet av motorfordon vid jakt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259

” 31 §   Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”

Paragraf 4 i Jaktlagen fastslår också vad som är en rimlig avskjutning på olika marker. ” I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).”

Har man en ”egen” vildsvinspopulation dvs man förfogar över stora områden på tiotusentals hektar så har man ganska fritt spelrum att bestämma utvecklingen. Men annars måste man ta hänsyn till omkringliggande områden.

I Svenska Jägareförbundets handlingsplan för vildsvin reder vi ut begreppen https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/policys/Handlingsplan_vildsvin_SJF_2017.pdf

”Hur många och vilka?

För att ta reda på hur många vildsvin det är rimligt att skjuta på en jaktmark så får man använda sig av avskjutningsstatistiken och vad som fälls i den berörda jaktvårdskretsen. Det gör man genom att gå in på www.viltdata.se. Om man då till exempel ser att det skjuts 10 vildsvin per 1 000 hektar i den berörda jaktvårdskretsen så motsvarar det ett fällt vildsvin per år om man har 100 hektar. För att förhindra skada är inte detta applicerbart då det kan krävas en högre avskjutning på exempelvis skadekänslig gröda. Notera dock att åtling lockar vildsvin och att det medför ökad vildsvinsnärvaro och skadefrekvens i  närområdet. Åtlar bör därför placeras på okänsliga marker”

På många håll är föryngringen igång. Hur stammen kommer utveckla sig under året hänger mycket på den kommande våren.

I de fall det blir blött väder så ger det ingen bra prognos för nyfödda kultingar. Läs mer här https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---syd/2021/11/viltvardstips-december/om vad man kan göra för att hjälpa vildsvinen och därmed även minska skador orsakade av vildsvin.

Med ovan sagt så är det nu den period på året när vi inte får jaga med hund samt att de vuxna vildsvinen är fredade. Det är också den period en god jägare och viltvårdare tar sig an de uppgifter som behövs för att ge viltet skydd och stöd. Och gör det man kan för att hjälpa vildsvinens naturliga årscykel.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2022-02-01 2022-02-01