Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2023

Under år 2022 rapporterade flera delar av länet och landet om kraftigt minskande vildsvinsstam. Att antalet vildsvin ökar och minskar mellan år är helt naturligt. Det har att göra med jakttryck och hur gynnsamma förutsättningarna är med klimat och mat för vildsvinen.

Den faktor som kommit till extra utöver detta är möjligheten att använda rörlig belysning och mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin. Användandet av dessa hjälpmedel kräver mycket eftertanke och att man följer den lagstiftning som finns. Se gärna en kortare informationsfilm om mörkerriktmedel.

Lokalt kan säkert även utbrott av Salmonella påverka vildsvinsstammen. Läs mer om detta och den övervakning som skett hos SVA.

Förhoppningsvis har nu både jägare och markägare börjat inse att vi måste förvalta vildsvinen på ett klokt sätt, oavsett om vi vill sänka vildsvinsstammen eller ha fler vildsvin i skog och mark. Det viktigaste är att fokusera vilka vildsvin som finns kvar och ska utgöra grunden för den framtida populationen samtidigt som de ska bidra till en harmonisk förvaltning. Förenklat kan man säga att om man är mkt försiktig med att skjuta vuxna djur, samtidigt som man fokuserar på att skjuta unga djur på de platser man inte vill ha vildsvinen så är det en bra början. En hård avskjutning av vildsvin leder ofta till att man skjuter en för stor andel av vuxna djur, med en föryngring av stammen som följd. Det i sin tur leder till att trots att det är färre vildsvin totalt, så kan skadorna på markerna ofta vara större.

Hur detta års föryngring blir vet vi inte ännu och är väldigt beroende av hur vårvintern och våren utvecklar sig. Sannolikt blir det även i år en ganska utdragen föryngring på grund av den generella sänkningen av medelåldern i vildsvinsstammen.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2023-02-06 2023-02-06