Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Rikta jakten mot skadedrabbade vallar och betesmarker och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Samarbete mellan jägare och brukare för att underlätta skyddsjakten i är nödvändig om jakten ska bli effektiv. En bra dialog mellan brukare och jägare möjliggör en bättre och mer förvaltningsinriktad jakt.

Vildsvinen är etablerade i hela länet med några få undantag. Populationen täthet varierar stort och de tätaste områdena finns i nordöstra och sydvästra delarna av länet.
Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.
Kullstorlek: 
Normala.
Födotillgång
God, men torrt i markerna. Mycket ekollon som gynnar vildsvinen genom en högre reproduktion. Jakten försvåras eftersom vildsvinen blir mer utspridda i landskapet och uppehåller sig på områden där de vistas mindre under ett år med mindre ekollon.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, vallar och betesmarker samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. I skogen gör de ingen skada, så inrikta uppmärksamheten till vallar och betesmarker.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden. Den stora tillgången på ekollon kan resultera i en ökad reproduktion 2017.
Länstext:
Vildsvinsstammen varierar stort inom länet. De tätaste stammarna finns i de nordöstra och sydvästra delarna av länet. Det arbetas med samverkan mellan olika intressen för att förvalta vildsvinen på bästa sätt.
Oktober: 
Vildsvinsstammen varierar inom länet. Det finns skadedrabbade vallar och betesmarker som kräver uppmärksamhet för att minska skadebilden. Hundjakten har kommit igång, vilket ställer höga krav på lämpliga jakthundar och jaktledning. Tänk på att stora vildsvin i flock nästan alltid är suggor. Även ensamma stora vildsvin kan vara suggor!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-05 2019-06-04