Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Vildsvinen är etablerade i hela länet med några få undantag. Populationen täthet varierar stort och de tätaste områdena finns i nordöstra och sydvästra delarna av länet.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.

Kullstorlek:
Normala.

Födotillgång
God, men torrt i markerna. Större mängd ekollon än normalt kan förbättra reproduktionen och försvåra jakten.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i de grödor som ännu inte skördats samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. Jaga främst vildsvinen i fält med kvarstående gröda där de gör skada. Det är främst majsodlingar och åkrar med havre som inte skördats ännu.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden.
Rekommendation:
Rikta jakten mot de oskördade grödorna och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Samarbete mellan jägare och brukare för att underlätta skyddsjakten i majs är nödvändig om skyddsjakten ska bli effektiv. Ett exempel på samarbete är att brukaren slår skjutgator i majsen för att underlätta skytte samt var av rätt vildsvin.
Länstext:
Vildsvinsstammen varierar stort inom länet. De tätaste stammarna finns i de nordöstra och sydvästra delarna av länet. Det arbetas med samverkan mellan olika intressen för att förvalta vildsvinen på bästa sätt.
Augusti:
Vildsvinsstammen varierar inom länet. Det finns fortfarande oskördade grödor, främst majs och havre, som är i behov av skyddsjakt och störningar för att minska skador orsakade av vildsvin. Stör ej vildsvinen i skogen så länge de oskördade grödorna finns kvar utan rikta jakten dit istället.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-15 2019-06-04