Svenska Jägareförbundet

Meny

Avskjutningen ska inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 procent av årets avkommor. Foto: Lennart Hansson/Mostphotos

Augusti 2022

Det varma vädret gör att spannmålen mognar vilket gör att uppmärksamheten och insatserna måste öka. Spannmålen är hög och kräver stort ansvarstagande både jaktligt och etiskt av jägarna, inte minst under dygnets mörka timmar. Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll verkar stammen minskat rejält. Löpande föryngringar öka initialt stammen.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om kullar i olika åldrar även nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Varierar över länet. Många kultingar är runt två tre månader.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnsam tid för viltet.

Klimat:
Gynnsamt väder för vildsvin.

Skadebild:
Vildsvinen dras mycket till de odlade delarna av landskapet. Vildsvinen betar gärna gräs och klöver på vallarna. Spannmålen har börjat mogna, vilket ökar dragningskraften och besöken. På många håll är skadorna låga men det varierar mycket och på andra håll rapporteras det om skador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Relativt lugnt i skrivandet stund. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hård på dem just där. I takt med att spannmålen mognar öka dragkraften mycket till dessa åkrar. Så här behöver vi lägga vår insats. 

Rekommendation:
Avskjutningen ska inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 procent av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Spannmålen är hög och de små vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser i spannmålen är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten! 

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar.

2022-08-09 2022-08-09