Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

Kallt och blöt väder gör det tufft för nyfödda kultingar, annars en gynnsam tidpunkt på året. Nysådda spannmålsåkrar kan vara intressanta men även vallarna drar vildsvin. Fredningstiden för vuxna vildsvin är slut men det innebär inte fritt fram, utan fortsatt stor eftertanke. Stora merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar mycket över länet. På flera håll verkar stammen minskat rejält. Vi går nu in i föryngringsperioden, så initialt kommer stammen att öka.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Verkar dock variera över länet och det är inte många rapporter om nyfödda kultingar. Vi går nu in mot den period då merparten av kultingarna brukar födas.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala till något över normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnas tid för viltet.

Klimat:
Relativt gynnsamt väder för vildsvin men svängningarna med kallt och blött väder kan vara besvärande för nyfödda kultingar.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till åkrar. En del besök i vallarna är vanligt före gräset börjar växa, då dom betar det i stället för att böka. Även nysådda spannmålsåkrar kan dra till sig uppmärksamheten.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vallar behöver alltid hållas under uppsikt. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hård på dom.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-05-30 2022-06-20