Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Det varma vädret har gjort att spannmålen redan är tröskad. Men nu börjar äpplen och andra frukter att ramla ner, vilket drar till sig vilt. Vallar och andra gräsytor besöks nu mer frekvent men risk för bökning. Absoluta merparten av avskjutningen ska även fortsättningsvis inriktas på kulting och årsgrisar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll verkar stammen minskat rejält. Löpande föryngringar öka initialt stammen.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om kullar i olika åldrar. Varierar över länet både vad det gäller mängd och när kultingarna är födda. Många kultingar är runt tre månader.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnsam tid för viltet.

Klimat:
Gynnsamt väder för vildsvin.

Skadebild:
Vildsvinen dras mycket till de odlade delarna av landskapet. Nu när spannmålen är tröskad nyttjar vildsvinen gärna gräs och klöver på vallarna. Fallfrukt sår på menyn och det är just nu en ökad risk för bökning i vallar och gräsytor. På många håll är skadorna låga men det varierar mycket.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Relativt lugnt i skrivandet stund. Vildsvinens bete på vallarna medför inga direkta skador men vid denna tid ökar risken för bök på dessa åkrar. Besöken i trädgårdar ökar också nu då vildsvinen gärna äter fallfrukt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

För tomtägare som är rädda för att vildsvinen ska böka i trädgården är det viktigt att plocka upp fallfrukten och ta frukten till en plats där viltet kan äta den och där dom inte gör skada.

2022-09-13 2022-12-22