Svenska Jägareförbundet

Meny

Våren -23

Våren har varit varm på dagarna och kall på nätterna men framför allt väldigt torr. Det varma och torra vädret verkar hålla i sig. I grunden är varmt och torrt väder gynnsamt för vildsvinen men det kan samtidigt påverka tillgången på föda. På många håll upplever man stammen som låg men stabil. Det rapporteras om relativt få kullar men att merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad. Så det finns en del små kultingar i markerna vilket man måste ha med sig under jakten. Det finns ett stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammenstäthet varierar tämligen mycket över länet. Uppfattningen är att stammen är stabil men relativt låg.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om få kullar, vilket kan förklaras med om stammen är låg så blir det ju också färre kullar. Merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång
Fodertillgången är relativt god, trots det torra och varma vädret så är vildsvinen bra på att anpassa sig och hitta föda.

Klimat:
Fortsatt hyfsat väder för vildsvinen. Våren har varit kall på nätterna och varm på dagarna men väldigt lite nederbörd vilket kan gynna överlevnaden hos kultingarna.

Skadebild:
Bök i olika gräsytor har funnits under våren även om mycket av födan hittas i skogen, åtlar och foderplatser. Bete på vallar under våren. Det varma torra vädret påverkar vallar och åkrar med spannmål och i skrivandets stund är det lite svårt att avgöra hur detta kommer att påverka skadebilden. En löpande koll av produktions åkrarna där risk för bökskador eller skador i spannmål finns är avgörande för skadebilden.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vi närmar oss raskt spannmålens mjölkmognad, risken är dock att spannmålen brådmognar. Håller torkan i kan det bli en del problem i spannmålen, om den står kvar. Många kanske väljer att skörda den till grönfoder.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Jakt på åkrar med produktion är de enda ställen som jakten nu ska bedrivas! Låt vildsvinen vara ifred på åtlarna under växtsäsongen.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Inte minst vid jakt i gröda nattetid! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – hög tid att ta ansvar!

2023-06-26 2023-06-26