Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Vi är inne i en gynnsam tid för vildsvinen men stammen är fortsatt låg och ingen större reproduktion rapporteras. Vi går mot mjölkmognad i spannmålsåkrarna vilket gör att uppmärksamheten måste öka. Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll verkar stammen minskat rejält. Vi är nu i föryngringsperioden, så initialt kommer stammen att öka.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Verkar dock variera över länet och det är inte många rapporter om nyfödda kultingar. Vi går nu in mot den period då merparten av kultingarna brukar och borde födas. Men då stammen är låg så blir ju också reproduktionen låg.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala till något över normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnsam tid för viltet.

Klimat:
Relativt gynnsamt väder för vildsvin men svängningarna med kallt och blött väder kan vara besvärande för nyfödda kultingar.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till åkrar. Vildsvinen betar gärna gräs på vallarna. Vi börjar också gå mot mjölkmognad på den tidigt sådda spannmålen, vilket gör att vi måste öka uppmärksamheten där.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vallar behöver alltid hållas under uppsikt. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hård på dem. Spannmålen går mot mjölkmognad vilket öka dragkraften till dessa åkrar.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-06-20 2022-07-08