Svenska Jägareförbundet

Meny

Hösten -23

Hösten är här på allvar och den huvudsakliga jaktsäsongen är i gång. Det är gott om ekollon på många håll och när födointaget av ekollon är stort blir också besöken på Vallar, betesmarker och gräsytor mer frekvent. Vildsvinen dras också till trädgårdarnas fallfrukt. Vildsvinens ökande besök och mer ekollon i födan ökar risken för bök avsevärt. Vildsvinen håller sig där det finns gott om ekollon och går i mycket mindre utsträckning till åtlar och foderplatser.

Jakten med hund gör att jakten kan effektiviseras men också att vildsvinen flyttas runt lite mer genom störningen den jakten medför.
Fortsatt högt ansvarstagande och hög etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar, är ett måste!

Stammens status:
Stammenstäthet varierar tämligen mycket över länet. Uppfattningen är att stammen är stabil men relativt låg. Lokala skillnader finns naturligtvis.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna verkar vara födda under maj månad men det finns även kullar från andra tidpunkter i markerna.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång
Fodertillgången är mycket god.

Klimat:
Fortsatt bra väder för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av födan i skogen men dras även mycket till de odlade delarna av landskapet. Speciellt när det är gott om ekollon och de stora ekarna finns ofta nära odlad mark. En löpande koll av produktions åkrar och betesmarker där risk för bökskador. Fruktskörden varierar men där det finns fallfrukt bör man vara lite uppmärksam och förebyggande, genom att plocka upp frukten.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vallar och gräsytor måste hållas under uppsikt. Besöken i trädgårdar ökar också nu då vildsvinen gärna äter fallfrukt. Jakten med hund är i gång och det gör att fler vildsvin fälls. Goda ekollonår ger ofta en skjuts framåt i stammen, så beroende på vad man vill med stammen behöver man gasa eller bromsa i det jaktliga uttaget.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fortsatt jakt på åkrar med produktion men nu kan även jakten på åtel återupptas!

Jakten med hund behöver bedrivas så att man fortsätter hålla ett högt jakttryck på årsgrisarna. Jakten ska också bedrivas så att man försöker få maximal utdelning i stället för maximal störning.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Inte minst vid jakt i gröda nattetid! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – ta ansvar!

För tomtägare som är rädda för att vildsvinen ska böka i trädgården är det viktigt att plocka upp fallfrukten och ta frukten till en plats där viltet kan äta den och där dom inte gör skada.

2023-10-25 2023-10-25