Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Vi är inne i en gynnsam tid för vildsvinen men stammen är fortsatt låg och det verkar vara relativt lugnt i markerna. Vi går mot mjölkmognad och mognad i spannmålsåkrarna vilket gör att uppmärksamheten måste öka. Spannmålen är hög och kräver stort ansvarstagande både jaktligt och etiskt av jägarna, inte minst under dygnets mörka timmar. Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll verkar stammen minskat rejält. Vi är nu i föryngringsperioden, så initialt kommer stammen att öka.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om kullar i olika åldrar även nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Varierar över länet. Men då stammen är låg så blir ju också reproduktionen låg.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnsam tid för viltet.

Klimat:
Relativt gynnsamt väder för vildsvin.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras nu mycket till de odlade delarna av landskapet. Vildsvinen betar gärna gräs på vallarna. Vi går mot mjölkmognad och mognad på den tidigt sådda spannmålen, vilket gör att vi måste öka uppmärksamheten där.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Relativt lugnt i skrivandet stund. Vallar behöver alltid hållas under uppsikt. Att vildsvinen betar på vallen medför inga direkta skador och med tanke på stammens täthet kanske man inte behöver var så hård på dem. Spannmålen går mot mjölkmognad vilket öka dragkraften mycket till dessa åkrar.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Spannmålen är hög och de små vildsvinen är svåra att upptäcka. Vildsvin man med lätthet ser i spannmålen är inte skjutbara. För minskade skador och rejäl störning måste jakttrycket läggas på kultingar och årsgrisar i grupper av vildsvin.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-07-08 2022-08-09