Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Vildsvinsjakten med hund är nu avslutad. Under januarimånad konstaterades lokalt flertalet nyfödda kultingar.

Stammen är stabil i länet men variationen är väldigt stor. Stammen upplevs som väl sammansatt i form av vuxna vildsvin och årsgrisar. Vi går nu in i huvudföryngringsperioden och det är viktigt att vi följer stammens utveckling lokalt och håller uppsikt över ev skador på grödor och vallar. Notera speciellt den goda tillgången på ollon. Förmodligen kommer den goda ollontillgången att påverka kommande års reproduktion.
Jägarna ligger väl i den planerade avskjutningen och på vissa områden över den samma.
Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör bättre förutsättningar för att minska de skador som kan uppstå. Jägarkåren ställer upp på ett fantastiskt sätt.

Stammens status:
Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men tyngdpunkten blir förmodligeni april - maj.

Lokalt har vi noterat tidigt födda kultingar. Beroende på hur vintern utvecklar sig kan vi ev vänta oss en ökning av stammen lokalt varvid samverkan och jakt riktad mot kultingar, årsgrisar kan behövas i större utsträckning än normalt för att förebygga ökade skador. Det ställer stora krav på jägarna när det gäller att könsbestämma och avgöra om hondjuret är förande även om kultingarna inte är i direkt anslutning till suggan.
Kullstorlek:
Normala - Något över det normala.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit och är god. Notera speciellt den rika förekomsten av ollon. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter ska användas vid åtling.

Klimat:
För årstiden mycket gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker. Under månaden förväntas skadebilden vara låg.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Var x-tra uppmärksam på vuxna vildsvin med tanke på att de ev kan ha smågrisar även om de rör sig ensamma i terrängen.
Fn bedöms skadebilden vara låg men ha fortsatt uppmärksamhet på vallar och fält sådda med höstgrödor. Ingen jakt på åtlarna när åkrar och gröda behöver skyddas.
Håll etiken högt både vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-05 2019-06-17