Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon samt till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. Vi är även inne i en period då många stödutfodrar och foderplatserna får allt större betydelse i vildsvinens födosök.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Många av de hondjur som skjutits runt årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna. Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Vissa suggor har dock redan grisat och rapporter om nyfödda kultingar har kommit.
Kullstorlek:
Normala-Stora Normala i öster-stora i väster
Födotillgång
God. Stor mängd ekollon kan förbättra reproduktion och överlevnad samt försvåra jakten.
Klimat:
Gynnsamt. En lång höst gynnar svinen och avsaknad av snö försvårar även jakten.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallinsådder och höstgrödor med mycket halmrester.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik så rikta jakten mot de vallar och andra odlingar där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vid hundjakten så bör aktsamhet visas och god jaktetik hållas högt. Använd med fördel munkorg vid släpp om ni tror er ha små vildsvin på marken och undvik att släppa flera hundar samtidigt om de tenderar att samjaga.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.
December:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

2017-01-12 2019-06-04