Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala-Stora    Normala i öster-stora i väster
Födotillgång
God, men torrt i markerna. Stor mängd ekollon kan förbättra reproduktionen och försvåra jakten.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i de kvarvarande grödorna som ännu inte skördats samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. Jaga främst vildsvinen i fält med kvarstående gröda där de gör skada.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden.
Rekommendation:
Rikta jakten mot de oskördade grödorna och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vid riktad hundjakt efter vildsvin bör aktsamhet visas mot de kullar som fötts sent. Använd med fördel munkorg vid släpp.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.
September:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

2016-08-29 2019-06-04