Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon samt till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. Vi är även inne i en period då många stödutfodrar och foderplatserna får allt större betydelse i vildsvinens födosök.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Verkar vara många suggor som brunstar då det är tecken på tuffa tag mellan galtarna. De suggor som betäcks nu kan väntas grisa i första halvan av mars. Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.
Kullstorlek:
Normala-Stora Normala i öster-stora i väster
Födotillgång
God. Stor mängd ekollon kan förbättra reproduktion och överlevnad samt försvåra jakten.
Klimat:
Gynnsamt. Efter en köldknäpp med lite snö under inledingen av månaden har det åter svängt om till mildväder. En lång höst gynnar svinen och avsaknad av snö försvårar även jakten.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallinsådder och höstgrödor med mycket halmrester.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik så rikta jakten mot de vallar och andra odlingar där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vid hundjakten så bör aktsamhet visas och god jaktetik hållas högt. Använd med fördel munkorg vid släpp om ni tror er ha små vildsvin på marken och undvik att släppa flera hundar samtidigt om de tenderar att samjaga.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.
Oktober:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

2016-11-16 2019-06-04