Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala-Stora Normala i öster-stora i väster
Födotillgång
God. Stor mängd ekollon kan förbättra reproduktion och överlevnad samt försvåra jakten.
Klimat:
Gynnsamt. Mild höst
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök tilll marker med äldre ekar där de söker ollon samt till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. Vi börjar även komma in i en period på många börjar utfodra och foderplatserna får större betydelse i vildsvinens födosök
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallinsådder.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik så rikta jakten mot de vallar och andra odlingar där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vid hundjakten som på allvar börjar denna månad så bör aktsamhet visas mot de kullar som fötts sent. Använd med fördel munkorg vid släpp om ni tror er ha små vildsvin på marken.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

 

2016-11-16 2019-06-04