April -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör en bättre förutsättning för att minska de skador som kan uppstå.  Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i lite större utsträckning, lokala variationer förekommer. Men fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker rekommenderas som blir attraktiva när våren kommer. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation. Föryngringen gör ju att stammen ökar initialt i numerär.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till april, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna.

Kullstorlek:
Normala-Något över det normala 

Födotillgång
Hösten och en stor del av vintern har varit mild. Våren har nu kommit igång på allvar och besöken på vallar, betesmarker och nysådda åkrar kan öka. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.

Klimat:
Gynnsamt. 

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till marker med äldre ekar där de söker gamla ollon. Vid mild och fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av vildsvinsbök.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har varit goda för vildsvinen. En mild och torr sommar och höst i kombination men mild vinter gör att vildsvinen har lätt att finna föda. Vilket gör att tillväxten kan öka men då från relativt låga nivåer.
 
Rekommendation:
Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar, betesmarker samt nysådda åkrar.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Tänk på att även ensamma små hondjur kan ha kultingar som inte följer med ännu.
 
Från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade. Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.
 
Håll etiken högt !

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-11 2019-06-04