Oktober -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Hösten är här på allvar och jakten med hund har kommit igång. Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör bättre förutsättningar för att minska de skador som kan uppstå. Jägarkåren ställer upp på ett fantastiskt sätt.

Stammen har ökat i länet under säsongen men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet. Avskjutningen har kommit igång ordentligt vilket naturligtvis minskar antalet individer.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men tyngdpunkten verkar ha legat på april maj. Det verkar som om vi har olika omgångar i föryngringen dvs. grupper av hondjur har fött vid olika tidpunkter. Det gynnsamma läget har säkert gjort att unga gyltor även fått en kull under sommaren.

Kullstorlek:
Normala-Något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. Använd åtlarna som avledande utfodringsplatser nu under vegetationsperioden.

Klimat:
Mycket gynnsamt. Däremot har vädret gjort att tröskningen dragit ut på tiden.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till spannmålsåkrar. Det dåliga skördevädret ökar skadebilden och insatsen. Ökat bökande i vallar och betesmarker. Lokalt verkar det även finnas en del ekollon.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten har öka men då från relativt låga nivåer. Stammens täthet varierar mycket över länet. Förutsätter att man håller koll på sina marker och upprätthåller en bra dialog med jordbrukarna. Med stor sannolikhet kommer besöken i åkrarna att bli fler och längre p.g.a. det dåliga skördevädret. Vilket gör att insatsen blir längre och mer omfattande. Att dessutom skjuta suggor kommer med mycket stor sannolikhet öka skadorna och inte minst öka reproduktionen.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt spannmålsåkrar men även vallar och betesmarker besöks. Ingen jakt på åtlarna när åkrar och gröda behöver skyddas.
Jakten med hund kommer nu igång på allvar vilket ger möjlighet till en större avskjutning.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Tänk på att det är svårt att se kultingar och buklinjen på vuxna vildsvin i den höga vegetationen.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna.

Håll etiken högt både vad det gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-05 2019-06-04