November -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Hösten har hittills bjudit på mycket regn och på sina håll har det även varit en del ekollon. Sammantaget har detta gjort att bökandet i vallar varit påtagligt. Jägarna verkar dock vara med på noterna och jakttrycket är högt.

Stammen har ökat i länet under säsongen men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet. Avskjutningen har kommit igång ordentligt vilket naturligtvis minskar antalet individer.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men tyngdpunkten verkar ha legat på april maj. Det verkar som om vi har olika omgångar i föryngringen dvs. grupper av hondjur har fött vid olika tidpunkter. Det gynnsamma läget har säkert gjort att unga gyltor även fått en kull under sommaren fram emot augusti september.

Kullstorlek:
Normala-Något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Delar av länet har god tillgång på ekollon. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. Använd åtlarna som avledande utfodringsplatser nu under vegetationsperioden.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till spannmålsåkrar. Det dåliga skördevädret ökar skadebilden och insatsen. Ökat bökande i vallar och betesmarker. Lokalt verkar det även finnas en del ekollon.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten har öka men då från relativt låga nivåer. Stammens täthet varierar mycket över länet. Förutsätter att man håller koll på sina marker och upprätthåller en bra dialog med jordbrukarna. Med stor sannolikhet kommer besöken i åkrarna att bli fler p.g.a. tillgången på ekollon. Vilket gör att insatsen blir längre. Att dessutom skjuta suggor kommer med mycket stor sannolikhet öka skadorna och inte minst öka reproduktionen.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker besöks. Ingen jakt på åtlarna när åkrar och gröda behöver skyddas.
Jakten med hund kommer nu igång på allvar vilket ger möjlighet till en större avskjutning.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna.

Håll etiken högt både vad det gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-16 2019-06-04