September -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör bättre förutsättningar för att minska de skador som kan uppstå. Jägarkåren ställer upp på ett fantastiskt sätt.

Stammen har ökat i länet, fler upplever att man ser mer vildsvin. Men variationen är stor. Uppmärksamheten ska ligga på spannmålsåkrar som nu är mogna. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation. Föryngringen gör ju att stammen ökar initialt i numerär men även årsmånen har gynnat tillväxten i stammen. På många håll ser man en hel del vildsvin.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men tyngdpunkten verkar ha legat på april maj. Verkar som om de tidiga kullarna inte överlevt och det är därför tämligen mycket små kultingar i markerna. Det gynnsamma läget har säkert gjort att unga gyltor även fått en kull under sommaren.

Kullstorlek:
Normala-Något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. Använd åtlarna som avledande utfodringsplatser nu under spannmålssäsongen.

Klimat:
Mycket gynnsamt. Däremot har vädret gjort att tröskningen dragit ut på tiden.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till spannmålsåkrar. Vi går nu in i den period då spannmålen mognar. Det dåliga skördevädret ökar skadebilden och insatsen. Ökat bökande i vallar och betesmarker. Lokalt verkar det även finnas en del ekollon.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten har öka men då från relativt låga nivåer. Förutsätter att man håller koll på sina marker och upprätthåller en bra dialog med jordbrukarna. Med stor sannolikhet kommer besöken i spannmålsåkrarna att bli fler och längre p.g.a. det dåliga skördevädret. Vilket gör att insatsen blir längre och mer omfattande. Att dessutom skjuta suggor kommer med mycket stor sannolikhet öka skadorna och inte minst öka reproduktionen.

Rekommendation:
Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt spannmålsåkrar men även vallar och betesmarker besöks. Ingen jakt på åtlarna när åkrar och gröda behöver skyddas.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Tänk på att det är svårt att se kultingar och buklinjen på vuxna vildsvin i den höga vegetationen.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-13 2019-06-04