Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Mild och ganska blöt höst som nu mer och mer övergått i vinter. På de håll där markerna nu är frusna minskar bökskadorna på vallar och andra ytor betydligt.

Många vildsvin är i gott hull och detta tillsammans med att det på många håll varit goda föryngringsår gör att det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. Utvecklingen av vintern och sedermera vårvintern kommer avgöra hur kommande års föryngring blir, men som det ser ut just nu så blir det ännu ett föryngringsår där många hondjur får kultingar.  

Den utdragna föryngringen år 2020 gör att vi säkerligen kommer se en ganska lång och utdragen föryngringsperiod även detta år. Och på en del håll har det redan börjat dyka upp randiga kultingar i markerna, vilket man måste ta extra hänsyn till både vid vakjakt och framförallt jakt med hund.

Under januari är det ofta en ökad risk för skador på hundar vilket har sin förklaring i att vildsvinen blir extra griniga när de är i brunst. Även förhållanden med snö och andra besvärliga miljöer ökar risken för att hundar och vildsvin hamnar nära inpå varandra med ökad skaderisk som följd. Dessa faktorer är viktigt att ta hänsyn till innan vi släpper våra hundar och mycket stor försiktighet med att släppa flera hundar i taget bör råda. Hundar som jagar tillsammans tar större risker än hundar som jagar ensamma.

Med anledning av ovan gäller det att vara observant och om det finns randiga kultingar i såten så är rekommendationen att koppla hundarna, alternativt att köra med munkorg.

Även i normala fall är det viktigt att verka för att inte fler än en hund jagar samma vilt och nu är det än viktigare.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fick kultingar sent 2020 behövde huvuddelen av denna avskjutning ske under framförallt november. Detta så att man inte riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd. Hur det blir i år återstår att se men ”fri jakt” efter årsungar av vildsvin bör råda på det allra flesta håll.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra  

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-01-11 2021-01-11