Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Vi är nu inne i föryngringsperioden så stor försiktighet krävs. Hundjakten och jakten efter vuxna vildsvin är nu över. Vildsvinsstammens utveckling styrs av jakttrycket och av väderleken nu under föryngringsperioden.

Stammen har ökat i länet under säsongens inledning men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet. Avskjutningen har kommit igång ordentligt vilket naturligtvis minskar antalet individer.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men redan nu har små kultingar börjat synas i markerna. Säkert är flera av hondjuren dessutom högdräktiga.

Kullstorlek:
Normala till kanske något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Delar av länet har god tillgång på ekollon. Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Gynnsamt. Men väta och kallt väder i samband med att kultingarna är nyfödda ökar dödligheten.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar och betesmarker. Blöta partier på vallarna verkar extra intressant för vildsvinen. Bökskador i vallar förekommer med varierande omfattning.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten har öka men då från relativt låga nivåer. Stammens täthet varierar mycket över länet. Mindre skadorna under vintern. Vinterns karaktär avgör också stammensutveckling och hur jaktresultatet blir.
Vi går nu in i reproduktionsperioden vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Den 31 januari slutar jakten med hund efter vildsvin - efter detta datum kan inte hundar som på något sätt jagar eller kan tänkas jaga vildsvin släppas. Detta gäller även hundar som släpps för att jaga älg men där hunden även jagar vildsvin.

Den 16 februari är inte längre vildsvin som passerat sin ett årsdag lovliga. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-02 2019-06-17