Januari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vinter vilket medför minskat tryck på vallarna. Jakten är inne i ett intensivt skede. Samtidigt som jakttrycket är högt ska etiken hållas på hög nivå. Det gäller nu att var uppmärksam på små kultingar och dräktiga suggor, och anpassa jakten därefter. Viktigt är också att var effektiv när jaktinsatsen görs.

Stammen har ökat i länet under säsongens inledning men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet. Avskjutningen har kommit igång ordentligt vilket naturligtvis minskar antalet individer.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men redan nu har små kultingar börjat synas i markerna. Säkert är flera av hondjuren dessutom högdräktiga.

Kullstorlek:
Normala-Något över det normala. Kullarna är generellt något över det normal men dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Årsmånen har varit väldigt gynnsam och födotillgången har varit god. Delar av länet har god tillgång på ekollon. Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar och betesmarker. Blöta partier på vallarna verkar extra intressant för vildsvinen. Bökskador i vallar förekommer med varierande omfattning.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten har öka men då från relativt låga nivåer. Stammens täthet varierar mycket över länet. Sannolik minska skadorna under vintern. Vinterns karaktär avgör också stammensutveckling och hur jaktresultatet blir.

Vi går nu in i reproduktionsperioden vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också ska återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker. Jakten med hund ger möjlighet till en större avskjutning vid samma tillfälle. Tänk på att det kan börja förelomma småkultingar i markerna och att den absoluta merparten av vuxna vildsvin som går i pass under hund- och drivjakt är vuxna hondjur och inte galtar.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Tillämpa försiktighet med större vildsvin och inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar för att minska skadorna och reglering av stammen.

Håll etiken högt både vad det gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund! Tänk även på att nu i jaktens slutskede är skaderisken för hundarna hög och avbryt därför jakten omedelbart om det finns små kultingar, dräktiga suggor och irriterade vildsvin i området.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-26 2019-06-17