Juli -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Den otroligt varma och torra perioden håller i sig. Vilket naturligtvis ger en effekt på fodrets kvalité och mängd samt rörelsemönster. Så sent som i juni kunde fortfarande enstaka nyfödda kultingar ses.

Den utdragna föryngringsperioden gör det lite svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stammen är i ökande i takt med att kullarna föds. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns i markerna. Verkar som om föryngringsperioden är ordentligt utdragen. Det verkar som om de unga gyltorna blivit betäckta sent.

Kullstorlek:
Verkar som om de första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och är något över det normala.

Födotillgång
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket påverkar fodertillgången framöver. Vildsvinen betar gärna i vallar under denna period. Spannmålen brådmognar i det varma vädret och bedömningen är att spannmålen inte får mycket till mjölknad eller några större volymer på kornstorleken.

Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket ger effekter på fodertillgången och fodrets kvalité. Fortsätter det på detta viset kan säkert få betydande effekter även om vildsvinen är extremt anpassningsbara.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar, betesmarker och spannmålsåkrar. På vallarna betas främst gräs. Eftersom att väderleken gjort att merparten av vallarna slagits ca 1,5-2 veckor tidigare än vanligt samt att torkan gjort att återväxten inte kommer, kan påverka spannmålen tidigare än vanligt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Spannmålen håller redan på att mogna (brådmognar) vilket gör att vildsvinen redan nu söker sig till dessa åkrar. Beroende på det fortsatta vädret och när spannmålen tröskas kan problemen i spannmålen bli stora.

Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt spannmålsåkrarna.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Jakt i spannmål med små kultingar gör att uppmärksamheten måste öka. Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-06 2019-06-17