Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Den otroligt varma och torra perioden håller i sig. Vilket naturligtvis ger en effekt på fodrets kvalité och mängd samt rörelsemönster. Så sent som i juli kunde fortfarande enstaka nyfödda kultingar ses.

Den utdragna föryngringsperioden gör det lite svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns i markerna. Verkar som om föryngringsperioden är ordentligt utdragen. Det verkar som om de unga gyltorna blivit betäckta sent.

Kullstorlek:
Verkar som om de första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och är något över det normala.

Födotillgång
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket påverkar fodertillgången framöver. Vildsvinen betar gärna i vallar under denna period. Merparten av spannmålen är tröskad och därmed minskar eventuella problem till minimum.

Klimat:
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket ger effekter på fodertillgången och fodrets kvalité. Fortsätter det på detta viset kan säkert få betydande effekter även om vildsvinen är extremt anpassningsbara. Vädret har förvisso ändrats och vi har fått lite regn och betydligt svalare temperaturer men effekten av sommarens väder håller i sig.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar, betesmarker och spannmålsåkrar. På vallarna betas främst gräs. Eftersom att väderleken och torkan gjort att återväxten inte kommer besöks inte heller åkrarna i någon stor omfattning. Samlade bilden är en mycket låg skadebild.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Spannmålen är i stor utsträckning tröskad och därmed försvinner en stor källa till hög avskjutning.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Jakt i spannmål med små kultingar gör att uppmärksamheten måste öka. Rådet är att avstå helt eller vara extremt försiktig med att använda hundar och störa vildsvinen i områden där dom inte gör skada.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod!

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-15 2019-06-17