Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallar, betesmarker och höstgrödor med mycket halmrester.

Stammens status:
Troligen ökande men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna troligen födda även om det kommer födas sena kullar även framöver.
Kullstorlek:
Normala-Stora 
Födotillgång
God. En tidig vår ger bra förutsättningar för svinen.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. När tjälen släpper och det blir mjukt i markytan tenderar skador att uppkomma i betesmarker och vallar.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Jakt är inte tillåten efter vuxna vildsvin under första halvan av april. Endast årssvin är tillåtna from 16/2 tom 15/4. Utfodring av vildsvin bör utföras restriktivt då de inte behöver stödet och i så fall ske i syfte att begränsa skada på annan plats.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-04-04 2019-06-04