Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas inledningsvis denna månad vara fortsatt hög men snabbt avtagande.

Stammens status:
Tecken på ökande stam som helhet. Lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna födda feb-mars, sporadiska rapporter om små kultingar även nu.

Kullstorlek:
Varierande geografiskt. I vissa områden stora kullar medans det i andra områden verkar varit hög dödlighet på förstakullen och suggorna brunstat om.

Födotillgång
God. Dock så verkar tillgången på ekollon och frukt vara dålig i år varför det fort kan svänga. God svamptillgång gynnar säkerligen svinen såväl som det mindre hjortviltet.

Klimat:
Gynnsamt

Skadebild:
Oktober är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik.

Rekommendation:
Hundjakten börjar på alvar denna månad och tänk på etiken i hundanvändningen. Hundar som har ett aggressivt arbetssätt mot vildsvinen ska inte användas eller med munkorg förhindras att skada friskt vilt.
Var även observant på att förande suggor ej är tillåtna att fälla. Jakt med hund medger sällan samma betänketid och möjlighet till eftertänksamhet hos jägaren varför en påminnelse inför jaktstart kan vara motiverad.
Så länge vädret är milt saknas motiv till utfodring i stödjande syfte. Användning av sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-10-05 2019-06-04