Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas accelerera kraftigt denna månad.

Stammens status:

Tecken på ökande stam som helhet. Lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna födda feb-mars även om det kommer födas sena kullar även framöver.

Kullstorlek:
Varierande geografiskt. I vissa områden stora kullar medans det i andra områden verkar varit hög dödlighet på förstakullen och suggorna brunstat om.

Födotillgång
God.

Klimat:
Gynnsamt- men torrt

Skadebild:
Augusti månad är tillsammans med juli den mest skadekänsliga avseende spannmål. Känsliga grödor såsom vete bör kontrolleras med täta intervall. Vildsvin som lämnas ostörda i fälten kan på bara någon vecka orsaka omfattande skador. En tidig upptäckt är av stor vikt för att kunna sätta in åtgärder i tid.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Högt vildsvinstryck på grödorna.

Rekommendation:
Var observant på om det börjar uppkomma skador. Skyddsjaga vildsvinen i grödorna hårt men tänk på etiken och skjut inte förande suggor. Saknar du själv möjlighet att bedriva jakt i tillräcklig omfattning så ta hjälp och släpp in andra jägare. Har du inte kontakter kan du med fördel nyttja personerna i "Vildsvinsjouren".
https://jagareforbundet.se/mitt/sodermanlands-lan/jagareforbundet-sodermanlands-lan/vilt-i-sormland/vildsvinsjouren/


När tröskningen börjar under augusti kan det innebära förflyttningar av vildsvinen då en födoresurs försvinner. Detta kan medföra att tidigare oskadade fält med senare grödor plötsligt får mycket vildsvin. Användning av hund som enbart jagar vildsvin är tillåten under augusti. Detta kan vara en hjälp vid störning i grödor men tänk på etiken och använd med fördel munkorg.
Utfodring av vildsvin bör under denna period inte ske annat än i avledande syfte. Jakt bör bedrivas i grödorna och befinner sig vildsvinen i skogsmark bör de lämnas ostörda denna period för att minimera skadorna på fälten.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-08-14 2019-06-04