Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Jakt är inte tillåten efter vuxna vildsvin under mars. Endast årssvin är tillåtna from 16/2 tom 15/4.

Stammens status:
Troligen ökande men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Infaller troligtvis under innevarande månad.
Kullstorlek:
Normala-Stora 
Födotillgång
God. Ett ollonår hösten-16 samt ett milt väder med lite snö gör att vildsvinen inte har några problem att finna föda.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon samt till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. När tjälen släpper och det blir mjukt i markytan tenderar skador att uppkomma i betesmarker och vallar.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallar, betesmarker och höstgrödor med mycket halmrester.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-03-06 2019-06-04