Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

Stammens status:
Troligen ökande men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna. Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Vissa suggor har dock redan grisat och rapporter om nyfödda kultingar har kommit.
Kullstorlek:
Normala-Stora 
Födotillgång
God. Ett ollonår hösten-16 samt ett milt väder med lite snö gör att vildsvinen inte har några problem att finna föda.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till marker med äldre ekar där de söker ollon samt till stubbåkrar och vallinsådder där de kan orsaka skada. Vi är även inne i en period då många stödutfodrar och foderplatserna har en stor betydelse i vildsvinens födosök. När tjälen släpper och det blir mjukt i markytan tenderar skador att uppkomma i betesmarker och vallar.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. Var observanta på skadebilden i vallar, betesmarker och höstgrödor med mycket halmrester.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Hundjakt är inte tillåten efter vildsvin under februari. Vid älgjakt måste god jaktetik hållas högt. Hundar som man vet även jagar vildsvin får inte släppas! Kom även ihåg att endast årssvin är tillåtna from 16/2 tom 15/4.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-02-22 2019-06-04