Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas inledningsvis denna månad vara fortsatt hög men snabbt avtagande.

Tecken på ökande stam som helhet. Lokala variationer.
Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna födda feb-mars även om det kommer födas sena kullar även framöver.

Kullstorlek:
Varierande geografiskt. I vissa områden stora kullar medans det i andra områden verkar varit hög dödlighet på förstakullen och suggorna brunstat om.
Födotillgång
God. Dock så verkar tillgången på ekollon och frukt vara dålig i år varför det fort kan svänga.

Klimat:
Gynnsamt- men torrt
Skadebild:
September månad är det mesta skördat i lantbruket. Detta medför dock att trycket på kvarvarande grödor snabbt kan öka. Detta gäller även grödor som tidigare verkat ointressanta för viltet men när andra fält skördats kan läget förändras. Känsliga grödor såsom vete bör kontrolleras med täta intervall. Vildsvin som lämnas ostörda i fälten kan på bara någon vecka orsaka omfattande skador. En tidig upptäckt är av stor vikt för att kunna sätta in åtgärder i tid.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Högt vildsvinstryck på kvarvarande oskördade grödor.
Rekommendation:
Var observant på om det börjar uppkomma skador. Skyddsjaga vildsvinen i grödorna hårt men tänk på etiken och skjut inte förande suggor. Saknar du själv möjlighet att bedriva jakt i tillräcklig omfattning så ta hjälp och släpp in andra jägare. Har du inte kontakter kan du med fördel nyttja personerna i "Vildsvinsjouren".
https://jagareforbundet.se/mitt/sodermanlands-lan/jagareforbundet-sodermanlands-lan/vilt-i-sormland/vildsvinsjouren/
När tröskning och efterföljande jordberbetning pågår kan det innebära förflyttningar av vildsvinen då en födoresurs försvinner. Detta kan medföra att tidigare oskadade fält med senare grödor plötsligt får mycket vildsvin. Användning av hund som enbart jagar vildsvin och älg är tillåten under september. Detta kan vara en hjälp vid störning i grödor men tänk på etiken och använd med fördel munkorg.
Utfodring av vildsvin bör under denna period inte ske annat än i avledande syfte. Jakt bör bedrivas i grödorna och befinner sig vildsvinen i skogsmark bör de lämnas ostörda denna period för att minimera skadorna på fälten.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-09-01 2019-06-04