Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas dock vara begränsad denna månad.

Stammens status:
Tecken på ökande stam som helhet. Lokala variationer.
Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna troligen födda även om det kommer födas sena kullar även framöver.

Kullstorlek:
Normala-Stora
Födotillgång
God.

Klimat:
Gynnsamt som helhet även om aprilvädret var ojämnt och nyfödda kultingar kan haft problem.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök till hagmarker, beten och vallinsådder där de kan orsaka skada. När det torkar upp och grönskan kommer i gång på allvar torde skadebilden minska då vildsvinen då brukar beta mer än att böka. Under vårbruket bör extra fokus läggas på ärtsådder som kan vara skadekänsliga första dagarna efter sådd. Lantbrukare som ska så ärtor kan med fördel kontakta jägarna på marken innan sådd för att möjliggöra riktat jakttryck i rätt tid.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Maj är generellt sett en av de lugnare månaderna avseende vildsvinsskador. Var dock observant på eventuella ärtsådder vilka är de som är känsligast under denna period.

Rekommendation:
I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Utfodring av vildsvin bör under denna period inte ske annat än i avledande syfte eller för åtling vid jakt.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-05-03 2019-06-04