Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Stammens status:
Tecken på ökande stam som helhet. Lokala variationer. Huvudföryngringsperiod merparten av kultingarna födda feb-mars även om det kommer födas sena kullar även framöver.


Kullstorlek: Normala-Stora. Födotillgång God.

Klimat: Gynnsamt

Skadebild:
Under juni månad brukar skadorna till följd av bökning vara små. Vildsvinen äter under denna period i huvudsak gräs, klöver, örter och andra gröndelar av växtligheten. De problem som kan uppstå är i huvudsak kopplade till odling av oljeväxter som vildsvinen gärna betar av. Avseende andra grödor såsom havre och vete så brukar de inte vara begärliga på samma sätt under juni.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Juni är generellt sett en av de lugnare månaderna avseende vildsvinsskador. Var dock observant på eventuella odlingar av oljeväxter vilka är begärliga.

Rekommendation:
I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Utfodring av vildsvin bör under denna period inte ske annat än i avledande syfte eller för åtling vid jakt.

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Juni:
Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas dock vara begränsad denna månad.

2017-05-31 2019-06-04