Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Augusti är en månad som brukar kräva extra insatser av jägarna för att minimera skadebilden i grödorna. Hög närvaro och en tät dialog mellan brukare och jägare en måste för att kunna rikta åtgärder i tid.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång.

Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sin kull har brunsta om och vi kan förvänta oss nyfödda kullar även i sommar. Rapporter om nyfödda kullar styrker även detta.

Kullstorlek:
Stor spridning i antal kultingar och bred variation i storlek beroende på födslotid. Hög dödlighet i de tidigt födda kullarna.

Födotillgång
God. Trots torka och missväxt är det ingen födobrist ur vildsvinens perspektiv. Tidig mognad på grödor pga av värme och torka.

Klimat:
Ovanligt torr och varm sommar. Vildsvinen är dock en art som klarar detta bra.

Skadebild:
Augusti är den månad tillsammans med juli som generellt är besvärligast avseende vildsvinsskador i gröda.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Den extremt tidiga mognaden av grödor samt generellt mycket dåliga skörden kommer innebära att insatser för att begränsa skador måste intensifieras.

Rekommendation:
Rikta jakten mot åkrar med attraktiva grödor såsom vete och havre. Åtlarna bör med fördel lämnas ostörda då dessa under denna period gör bättre nytta som avledande utfodring för att minska födosöket i jordbrukslandskapet.
Utfodring i stödjande syfte behövs inte denna månad. En planerad och strukturerad avledande utfodring kan vara en hjälp men då i kombination med andra åtgärder. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Röd

2018-08-06 2019-06-14