Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Etiken är lika viktig vid vildsvinsjakt som annars. Vet du om att din hund är benägen att vara för närgången mot vildsvin, avstå släpp eller använd munkorg. Tänk även på att vid all jakt efter klövvilt måste en hund som är särskilt tränad för ändamålet kunna finnas att tillgå för eftersök inom 2 timmar.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång. Generellt i länet har avskjutningen ökat det sista året.
Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta har medfört att suggorna som förlorade sin kull har brunstat om och vi  har stor variation i ålder och storlek på årssvinen. Även under inledningen av hundjakten i oktober månad påträffades mycket randiga kultingar.
Kullstorlek:
Lite under normalt, främst i de tidigt födda kullarna.
Födotillgång
God. Trots torka och missväxt är det ingen födobrist ur vildsvinens perspektiv. Mycket gott om ekollon och i områden med rik förekomst av detta trädslag kommer vildsvinen ha extra bra förutsättningar.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
November är generellt en månad med låg skadeproblematik i lantbruket. Bökskadorna brukar vara låga, viss koll bör man dock ha på höstsådda grödor på en lättare jordbearbetning. Ytliga halmrester kan locka vildsvinen. Vidare kan vallar utsättas för bökskador, främst efter riklig nederbörd då det är fuktigt i ytskiktet.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis låg skadeproblematik i lantbruket. Vildsvinen kommer sannolikt i hög grad ha sitt födosök kring områden med ek ifall detta trädslag finns förekommande samt på foderplatser då dessa börjar aktiveras.
Rekommendation:
Denna månad brukar utfodringen av de vilda djuren ofta sättas i gång då vintern är är i antågande. Var noga med att använda rätt födomedel och i lagom mängd. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf
Vill du undvika vildsvin i trädgården så var noga med att plocka undan kvarvarande fallfrukt. Känner du en skogsägare eller jägare så kan de säkert tala om vart du kan lämna den i skogen så den kommer till nytta för våra vilda djur utan olägenhet.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge. Generellt verkar tätheten liksom problemen vara störst i länets västra delar vilka även ligger sist i etableringen.
November : 
Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. November är en månad som brukar ge en signal om hur det ser ut i vildsvinsstammen. Älgjakten liksom hundjakten på övrigt hjortvilt pågår och fler jägare befinner sig i skogen.

Färg på kartan: Grön


Foto: Anders Nilsson

2018-10-31 2019-06-14