Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara tilltagande i främst vallodling.

Stammens status:
Stabil stam som helhet. Mycket stora lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod
Februari-april föds lejonparten av kullarna. Till följd av hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna kan vi dock förvänta oss ombrunst hos många suggor med födslar i sommar.

Kullstorlek:
Stor spridning i antal kultingar. Hög dödlighet i de tidigt födda kullarna.

Födotillgång
Dålig. Ihållande kyla och ett tunt snötäcke har gett tjäle som försvårar födosöket. Inledningen på månaden är kall. När vårvärmen kommer på alvar förbättras snabbt födosituationen.

Klimat:
Ovanligt kallt för årstiden vid inledningen av månaden.

Skadebild:
Inledningen av månaden har präglats av kyla med låg skadebild. Beroende på när våren kommer så kan skadeläget snabbt tillta. När det slår om till milt väder och tjälen släpper tenderar bökskadorna i betesmarker och vallar öka dramatiskt. Var observanta vid ihållande väderomslag.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Vi kommer under månaden sannolikt få se en ökad skadebild vallar då tjälen släpper i marken.

Rekommendation:
Vuxna vildsvin är fredade from 16:e februari tom 15:e april. Var extra uppmärksam vid jakten så att inte förande suggor fälls. Även relativt små vildsvin kan ha fått kultingar.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.
Rikta jakten mot vallar och betesmarker om skador börjar uppstå. Åtlarna kan med fördel lämnas ostörda då dessa under denna period gör bättre nytta som avledande utfodring för att minska födosöket i skadekänsliga marker.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats här!

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Röd

2018-04-03 2019-06-14