Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg.

Stammens status:
Tecken på stabil-ökande stam som helhet. Lokala variationer.
Huvudföryngringsperiod
Vuxna hondjur som fälls har generellt fosterutveckling i olika tidiga stadier. Enstaka rapporter om nyfödda kultingar. Förväntad födsel januari-april
Kullstorlek:
Normalt.

Födotillgång
God.

Klimat:
Gynnsamt i inledningen av månaden.

Skadebild:
Januari är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Vid blött och milt väder kan betesmarker och vallar utsättas för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik generellt.

Rekommendation:
Hundjakten är i full gång och tänk på etiken vid drevjakt. För många hundar eller med ett felaktigt arbetssätt ska inte användas. Hundar som har ett aggressivt arbetssätt mot vildsvinen ska inte användas eller förses med munkorg så de förhindras att skada vilt.
Var även observant på att förande suggor ej är tillåtna att fälla. Jakt med hund medger sällan samma betänketid och möjlighet till eftertänksamhet hos jägaren varför en påminnelse inför jaktstart kan vara motiverad. Upptäcks nyfödda kullar i såten bör hundarna kopplas snarast.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. 

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Grön

2018-03-07 2019-06-14